مصرع

گفتم از ناز نگاهت                       چشم بردارم                                            نشد!
/ 2 نظر / 6 بازدید
مهر 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
3 پست
تیر 85
1 پست
شهریور 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
تیر 83
1 پست
آبان 81
3 پست
مهر 81
6 پست
شهریور 81
9 پست
مرداد 81
9 پست